Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk          Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 17.07.2024      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Římskokatolická farnost Sedlec - Prčice
Sídlo:Ulice a číslo:nám. 7. května 1
Obec:Sedlec-Prčice, Sedlec
PSČ:25791
IČO:61660299
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-01-205/1994
Statutární orgán:administrátorMARTIN VLČEKOd: 01.07.2013
19.08.1976
farářNeobsazenoOd: 20.03.2007
 
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. K platnosti níže uvedených právních jednání (tzv. mimořádná správa) je, kromě podpisu statutárního orgánu, vždy nezbytný písemný souhlas zřizovatele. Mimořádnou správou je vždy toto právní jednání: a) jednání, jehož předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod nebo přechod - jak nabývání, tak pozbývání – vlastnického práva k nemovitým věcem, b) jednání, jehož předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod nebo přechod - jak nabývání, tak pozbývání – vlastnického práva k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 200.000,- Kč, c) jednání, jímž je majetek - jak nemovitý, tak movitý - zatěžován, nebo jímž dochází nebo může dojít ke vzdání se práva k tomuto majetku, d) uzavírání nájemní, pachtovní, výpůjční smlouvy (nebo jiná smlouva, jež zakládá užívací či požívací právo) k nemovité věci na dobu delší 1 roku nebo k movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 200.000,- Kč, e) jednání, jehož předmětem je vznik nebo změna závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 200.000,- Kč, f) jednání, které zakládá účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Tímto právním jednáním se rozumí smlouvy, dohody, smlouvy o budoucí smlouvě, dodatky smlouvy nebo dohody, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jiná právní jednání, i jednostranná, jimiž dochází ke skutečnostem uvedeným pod písm. a) až f). Souhlas zřizovatele k danému právnímu jednání se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním jednání statutární orgán zřizovatele připojí název zřizovatele a svůj podpis s vyznačením jména a funkce. Souhlas může zřizovatel udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Zřizovatel:Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 56/16, Praha 1-Hradčany, 11800, IČ 00445100
 
V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.