Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 17.09.2019      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Římskokatolická farnost Rýmařov
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Školní náměstí 207/3
Obec:Rýmařov
PSČ:79501
 Od: 24.02.2003
IČO:48771007
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-08-198/1994
Statutární orgán:1) farářJindřich Švorčík
01.08.1961
Od: 10.05.2007Do: 30.06.2010
1) farářFRANTIŠEK ZEHNAL
24.01.1958
Od: 01.07.2010 
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 10.05.2007 
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán jedná samostatně.
Od: 10.05.2007Do: 02.08.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Do řádné správy vždy patří uplatnění žádosti o jakoukoliv dotaci v jakékoliv výši. Mimořádnou správou vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas biskupa nebo generálního vikáře k danému právnímu úkonu nebo úkonů při: 1. uplatnění nároků k vydání historického majetku, 2. uzavření nájemní smlouvy k nemovitostem, 3. uzavření nájemní smlouvy k movitým věcem, 4. uzavření smlouvy o výpůjčce k nemovitostem, 5. uzavření smlouvy o výpůjčce k movitým věcem, 6. uzavření smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu nebo úkonů, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč, nebo c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč, nebo d) které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas biskupa nebo generálního vikáře k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán Biskupství ostravsko-opavského připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu Biskupství ostravsko-opavského. Souhlas může biskup nebo generální vikář k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 03.08.2012 
Zřizovatel:Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 72802, IČ 65468953
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.