Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 24.09.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Římskokatolická farnost Královopolské Vážany
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:33
Obec:Rousínov, Královopolské Vážany
PSČ:68301
 Od: 15.04.2003
IČO:61729876
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-07-156/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 11.12.2007 
2) administrátorMICHAEL MACEK
24.11.1970
Od: 11.12.2007Do: 31.07.2018
2) administrátorANDRZEJ WASOWICZ
31.05.1975
Od: 01.08.2018 
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán jedná samostatně.
Od: 11.12.2007Do: 24.10.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. K platnosti jednání v režimu mimořádné správy je vždy nezbytný k danému právnímu úkonu souhlas místního ordináře, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského. Tento souhlas se udílí vždy písemně, a to tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu místní ordinář, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu Biskupství brněnského. Souhlas může být udělen i na samostatné listině a dále rovněž písemným zmocněním pro vymezený okruh jednání. Do úkonů v režimu mimořádné správy náleží: 1. Uplatnění nároků k vydání historického majetku. 2. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce k nemovitosti na dobu delší 1 roku. 3. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce k movité věci, jejíž hodnota přesahuje 20.000 Kč nebo která je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. 4. Uzavření smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě a dohody o doplnění obsahu smlouvy nebo jiného právního úkonu, jejichž předmětem je: a) zatěžování nemovitého majetku nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem (ustanovení dle č. 2 však tímto není dotčeno), b) zatěžování movitého majetku nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, jejichž hodnota přesahuje částku 200.000 Kč nebo které jsou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (ustanovení dle č. 3 však tímto není dotčeno), c) vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 200.000 Kč (ustanovení dle písm. d) však tímto není dotčeno), d) úkon, který zakládá účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. 5. Přijetí daru, dotace nebo grantu, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 200.000 Kč. Do úkonů v režimu mimořádné správy nenáleží úkon směřující k přijetí dědictví, za podmínky, že toto dědictví není předluženo. Smlouvy uzavírané mezi evidovanou právnickou osobou a fyzickou osobou, která je současně statutárním orgánem této právnické osoby, lze uzavřít výhradně se schválením místního ordináře, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, s výjimkou smlouvy či smluv, jejichž celkové plnění včetně příslušenství v kalendářním roce nepřesáhne ekvivalent peněžité částky 20.000 Kč.
Od: 25.10.2012 
Zřizovatel:Biskupství brněnské, Petrov 269/8, Brno-město, 60143, IČ 00445142
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.