Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 23.09.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Římskokatolická farnost Rakovník
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Žižkovo nám. 189
Obec:Rakovník, Rakovník I
PSČ:26901
 Od: 19.05.2003
IČO:47018593
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-01-191/1994
Statutární orgán:1) farářJAN SVOBODA
20.10.1953
Od: 20.03.2007Do: 02.10.2007
1) farářNeobsazeno
 
Od: 03.10.2007 
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 20.03.2007Do: 02.10.2007
2) administrátorVOJTĚCH NOVÁK
15.08.1958
Od: 03.10.2007 
Způsob jednání statutárního orgánu:Farář i administrátor jednají ve všech záležitostech samostatně.
Od: 20.03.2007Do: 14.08.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou však vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas představeného k danému právnímu úkonu (představeného podle stanov právnické osoby, je-li stanovami určen, jinak ordináře) u nájemní smlouvy k nemovitosti na dobu delší 1 roku a k movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 50.000,-Kč, dále u smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo d) k úkonům, které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 15.08.2012Do: 31.03.2017
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou však vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas zřizovatele u nájemní smlouvy k nemovitosti na dobu delší 1 roku a k movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 100.000,- Kč, dále u smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč, nebo c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč, nebo d) k úkonům, které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Zřizovatel udělí souhlas k danému právnímu úkonu vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu připojí podpis statutárního orgánu s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Zřizovatel může souhlas k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 01.04.2017Do: 30.06.2019
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. K platnosti níže uvedených právních jednání (tzv. mimořádná správa) je, kromě podpisu statutárního orgánu, vždy nezbytný písemný souhlas zřizovatele. Mimořádnou správou je vždy toto právní jednání: a) jednání, jehož předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod nebo přechod - jak nabývání, tak pozbývání – vlastnického práva k nemovitým věcem, b) jednání, jehož předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod nebo přechod - jak nabývání, tak pozbývání – vlastnického práva k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč, c) jednání, jímž je majetek - jak nemovitý, tak movitý - zatěžován, nebo jímž dochází nebo může dojít ke vzdání se práva k tomuto majetku, d) uzavírání nájemní, pachtovní, výpůjční smlouvy (nebo jiná smlouva, jež zakládá užívací či požívací právo) k nemovité věci na dobu delší 1 roku nebo k movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 100.000,- Kč, e) jednání, jehož předmětem je vznik nebo změna závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč, f) jednání, které zakládá účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Tímto právním jednáním se rozumí smlouvy, dohody, smlouvy o budoucí smlouvě, dodatky smlouvy nebo dohody, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jiná právní jednání, i jednostranná, jimiž dochází ke skutečnostem uvedeným pod písm. a) až f). Souhlas zřizovatele k danému právnímu jednání se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním jednání statutární orgán zřizovatele připojí název zřizovatele a svůj podpis s vyznačením jména a funkce. Souhlas může zřizovatel udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 01.07.2019 
Zřizovatel:Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 56/16, Praha 1-Hradčany, 11800, IČ 00445100
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.