Vypis_uplny_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 27.02.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Řeckokatolická farnost u Nejsvětější Trojice v Praze
Od: 01.02.2009
Sídlo:Ulice a číslo:Haštalské náměstí 789/4
Obec:Praha 1-Staré Město
PSČ:11000
 Od: 01.02.2009
IČO:73634786
Datum evidence:01.02.2009Číslo evidence:7-027/2009-2219
Statutární orgán:farářKORNEL BALÁŽ
14.09.1952
Od: 01.02.2009 
Způsob jednání statutárního orgánu:jedná samostatně bez omezení
Od: 01.02.2009Do: 26.11.2014
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou však vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas statutárního orgánu Církve řeckokatolické nebo jím písemně pověřené osoby k danému právnímu jednání u pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, smluv o přenechání nemovité věci do užívání na dobu delší 1 roku a u smluv o přenechání movité věci do užívání, jejíž pořizovací cena přesahuje 40.000,- Kč, dále u smlouvy, dohody nebo jiného právního jednání, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního jednání, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 40.000,- Kč, nebo c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 40.000,- Kč, nebo d) k právním jednáním, která zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Přičemž pro souhrn dílčích plnění do hodnoty 40.000,- Kč se považuje za rozhodné období dvanáct po sobě následujících kalendářních měsíců. Statutární orgán jedná ve věcech směnečných a obdobných platně pouze s písemným souhlasem statutárního orgánu Církve řeckokatolické nebo jím písemně pověřené osoby. Souhlas statutárního orgánu Církve řeckokatolické nebo jím písemně pověřené osoby k danému právnímu jednání se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním jednání statutární orgán Církve řeckokatolické nebo jím písemně pověřená osoba připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu. Souhlas může být udělen i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 27.11.2014 
Zřizovatel:Církev řeckokatolická, Haštalské náměstí 789/4, Praha 1-Staré Město, 11000, IČ 73632465
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.