Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Dokumenty 
Stav ke dni: 23.08.2019      
Úplný výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Českobratrská církev evangelická
Od: 01.01.1994
Sídlo:Ulice a číslo:Jungmannova 22/9
Obec:Praha 1-Nové Město
PSČ:11000
 Od: 01.01.1994
IČO:00445223
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/09
Statutární orgán:Název:Synodní rada Českobratrské církve evangelické
Od: 01.01.1994
Členové:1) synodní seniorPAVEL SMETANA
14.07.1937
Od: 01.01.1994Do: 21.11.2003
1) synodní seniorJOEL RUML
27.04.1953
Od: 22.11.2003Do: 22.11.2015
1) synodní seniorDANIEL ŽENATÝ
12.12.1954
Od: 23.11.2015 
2) synodní kurátorVLADIMÍR ZIKMUND
20.01.1955
Od: 23.11.2015 
2) synodní kurátorkaLydie Roskovcová
20.11.1936
Od: 01.01.1994Do: 21.11.2003
2) synodní kurátorkaMahulena Čejková
23.08.1936
Od: 22.11.2003Do: 30.11.2009
2) synodní kurátorkaLia Valková
01.12.1945
Od: 01.12.2009Do: 22.11.2015
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární zástupci, synodní senior a synodní kurátorka, společně podepisují právní listiny a zastupují církev na veřejnosti a před zákonem.
Od: 19.01.2007Do: 14.01.2010
Nejvyšším správním orgánem Českobratrské církve evangelické je synodní rada. V jejím čele jsou dva statutární zástupci, synodní senior/ka a synodní kurátor/ka, kteří společně podepisují právní listiny a zastupují církev na veřejnosti i před zákonem. Synodní rada může pověřit jiného svého člena, aby v rámci její působnosti jednal ve vymezeném případu jménem církve. Své oprávnění jednat prokáže pověřený člen synodní rady třetí osobě písemným pověřením, které bude obsahovat rozsah jeho oprávnění, podpisy synodního seniora a synodního kurátora, příp. jejich zástupců (viz následující odstavec), a bude opatřeno razítkem církve. Pro dobu nepřítomnosti synodního seniora nebo synodního kurátora pověří synodní rada jejich zastupováním některého z jejich náměstků. Pověření musí mít písemnou formu, musí obsahovat dobu, na niž je udělováno, podpisy dvou členů synodní rady a musí být opatřeno razítkem církve.
Od: 15.01.2010 
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností.
Od: 07.01.2002  Do: 31.12.2012
Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Od: 07.01.2002
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Od: 07.01.2002
Vyučovat náboženství na státních školách.
Od: 07.01.2002
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Od: 07.01.2002
Zřizovat církevní školy.
Od: 07.01.2002
Datum přiznání:07.01.2002
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.