MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 08.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Římskokatolická farnost Vyskytná nad Jihlavou
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Děkanská 8
Obec:Pelhřimov
PSČ:39301
 Od: 20.02.2008  Do: 28.06.2009
Ulice a číslo:29
Obec:Vyskytná nad Jihlavou
PSČ:58841
 Od: 20.03.2003  Do: 19.02.2008
Ulice a číslo:Lazebnická 54/1
Obec:Jihlava
PSČ:58601
 Od: 29.06.2009
IČO:70418110
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-05-340/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazeno
 
Od: 16.03.2007 
2) administrátorWalter Vogel
29.11.1939
Od: 16.03.2007Do: 30.06.2009
2) administrátorFILIP HOFMANN
08.07.1973
Od: 01.07.2009Do: 14.09.2012
2) administrátorIVAN BOŽIK
30.05.1975
Od: 01.10.2012Do: 31.07.2017
2) administrátorMARTIN ŠIPLÁK
02.02.1987
Od: 01.08.2017 
Způsob jednání statutárního orgánu:statutární orgán jedná samostatně
Od: 16.03.2007Do: 13.06.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas Biskupství českobudějovického (diecézního biskupa nebo generálního vikáře, příp. administrátora diecéze): 1) uplatnění nároků k vydání historického majetku 2) uzavření každé nájemní smlouvy k nemovitosti, 3) uzavření každé nájemní smlouvy k movité věci, 4) uzavření smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu nebo úkonů, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo d) které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 14.06.2012Do: 31.12.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. K platnosti jednání v režimu mimořádné správy je vždy nezbytný k danému právnímu úkonu souhlas místního ordináře, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského. Tento souhlas se udílí vždy písemně, a to tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu místní ordinář, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu Biskupství brněnského. Souhlas může být udělen i na samostatné listině a dále rovněž písemným zmocněním pro vymezený okruh jednání. Do úkonů v režimu mimořádné správy náleží: 1. Uplatnění nároků k vydání historického majetku. 2. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce k nemovitosti na dobu delší 1 roku. 3. Uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce k movité věci, jejíž hodnota přesahuje 20.000 Kč nebo která je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. 4. Uzavření smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě a dohody o doplnění obsahu smlouvy nebo jiného právního úkonu, jejichž předmětem je: a) zatěžování nemovitého majetku nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem (ustanovení dle č. 2 však tímto není dotčeno), b) zatěžování movitého majetku nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, jejichž hodnota přesahuje částku 200.000 Kč nebo které jsou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (ustanovení dle č. 3 však tímto není dotčeno), c) vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 200.000 Kč (ustanovení dle písm. d) však tímto není dotčeno), d) úkon, který zakládá účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. 5. Přijetí daru, dotace nebo grantu, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 200.000 Kč. Do úkonů v režimu mimořádné správy nenáleží úkon směřující k přijetí dědictví, za podmínky, že toto dědictví není předluženo. Smlouvy uzavírané mezi evidovanou právnickou osobou a fyzickou osobou, která je současně statutárním orgánem této právnické osoby, lze uzavřít výhradně se schv