MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 08.04.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Římskokatolická farnost Sušice
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Bašta 54
Obec:Sušice, Sušice I
PSČ:34201
 Od: 20.03.2003
IČO:66342406
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-05-293/1994
Statutární orgán:1) děkanNeobsazeno
 
Od: 16.03.2007Do: 13.08.2016
1) farářMAREK ANTONI DONNERSTAG
12.12.1967
Od: 14.08.2016 
2) administrátorJAN LŐFFELMANN
24.12.1957
Od: 16.03.2007Do: 30.06.2011
2) administrátorVÁCLAV HES
25.08.1957
Od: 01.07.2011Do: 13.08.2016
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 14.08.2016 
Způsob jednání statutárního orgánu:statutární orgán jedná samostatně
Od: 16.03.2007Do: 13.06.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas Biskupství českobudějovického (diecézního biskupa nebo generálního vikáře, příp. administrátora diecéze): 1) uplatnění nároků k vydání historického majetku 2) uzavření každé nájemní smlouvy k nemovitosti, 3) uzavření každé nájemní smlouvy k movité věci, 4) uzavření smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu nebo úkonů, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo d) které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 14.06.2012 
Zřizovatel:Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, České Budějovice 1, 37001, IČ 00445118
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.