MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 26.07.2020      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Římskokatolická farnost - děkanství Hořice v Podkrkonoší
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Komenského 2
Obec:Hořice
PSČ:50801
 Od: 28.05.2003
IČO:44477589
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-04-017/1994
Statutární orgán:1) děkanNeobsazeno
 
Od: 23.10.2007Do: 31.01.2008
1) děkanADAM DEPA
16.02.1960
Od: 01.02.2008Do: 31.07.2016
1) děkanNeobsazeno
 
Od: 01.08.2016 
2) administrátorADAM DEPA
16.02.1960
Od: 23.10.2007Do: 31.01.2008
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 01.02.2008Do: 31.07.2016
2) administrátorFILIP JANÁK
13.04.1978
Od: 01.08.2016 
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán jedná samostatně.
Od: 23.10.2007Do: 30.05.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou vždy je a k platnosti jednání v daném právním úkonu je nezbytný písemný souhlas Biskupství královéhradeckého (diecézního biskupa nebo generálního vikáře, příp. administrátora diecéze): 1) uzavření nájemní smlouvy k nemovitosti na dobu delší 1 roku, 2) pronájem movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 20.000,- Kč, 3) uzavření smlouvy, dohody nebo uskutečnění jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu, jejichž předmětem je: a) zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, b) úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, c) vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, d) založení účasti v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 31.05.2012 
Zřizovatel:Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35/44, Hradec Králové, 50003, IČ 00445134
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.