MINISTERSTVO KULTURY
 
Stav ke dni: 19.10.2019      
Úplný výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Římskokatolická farnost Dobříš
Od: 07.01.2002
Sídlo:Ulice a číslo:Na Nábřeží 1650
Obec:Dobříš
PSČ:26301
 Od: 19.05.2003
IČO:47067829
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-01-032/1994
Statutární orgán:1) farářSTANISLAW GÓRA
04.09.1962
Od: 20.03.2007Do: 30.06.2007
1) farářNeobsazeno
 
Od: 01.07.2007Do: 31.08.2008
1) farářMICHAL NĚMEČEK
29.06.1971
Od: 01.09.2008Do: 30.06.2011
1) farářNeobsazeno
 
Od: 01.07.2011 
2) administrátorMICHAL NĚMEČEK
29.06.1971
Od: 01.07.2007Do: 31.08.2008
2) administrátorNeobsazeno
 
Od: 01.09.2008Do: 30.06.2011
2) administrátorKRZYSZTOF DRZAZGA
14.05.1975
Od: 01.07.2011Do: 30.09.2011
2) administrátorKAREL SATORIA
26.04.1953
Od: 01.10.2011Do: 30.06.2017
2) administrátorANGELO SCARANO
18.05.1971
Od: 01.07.2017 
Způsob jednání statutárního orgánu:Farář i administrátor jednají ve všech záležitostech samostatně.
Od: 20.03.2007Do: 14.08.2012
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou však vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas představeného k danému právnímu úkonu (představeného podle stanov právnické osoby, je-li stanovami určen, jinak ordináře) u nájemní smlouvy k nemovitosti na dobu delší 1 roku a k movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 50.000,-Kč, dále u smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 50.000,- Kč, nebo d) k úkonům, které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas představeného k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán zřizovatele připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Souhlas může představený k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 15.08.2012Do: 31.03.2017
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou však vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas zřizovatele u nájemní smlouvy k nemovitosti na dobu delší 1 roku a k movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 100.000,- Kč, dále u smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč, nebo c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč, nebo d) k úkonům, které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Zřizovatel udělí souhlas k danému právnímu úkonu vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu připojí podpis statutárního orgánu s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Zřizovatel může souhlas k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Od: 01.04.2017Do: 30.06.2019
Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. K platnosti níže uvedených právních jednání (tzv. mimořádná správa) je, kromě podpisu statutárního orgánu, vždy nezbytný písemný souhlas zřizovatele. Mimořádnou správou je vždy toto právní jednání: a) jedná